Tashlich – location tbd

Sunday, September 17, 2023    
5:30pm - 6:45pm